những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng của nhà Lý

Photo of author

By Kinsley

những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng của nhà Lý

0 bình luận về “những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng của nhà Lý”

 1. Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần:

  • Chính sách “Ngụ binh ư nông”.
  • Chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
  • Tác dụng: xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

 2. – Thực hiện chính sách “Ngụ binh ư nông”. 

  – Chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.

  – Tác dụng: xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

Viết một bình luận