Những thành tựu về kinh tế, KHKT của liên xô giai đoạn 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX?

Photo of author

By Amara

Những thành tựu về kinh tế, KHKT của liên xô giai đoạn 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX?
Leave a Comment