Nội dung nào không phải chính sách đối nội của hitle A thiết lập nền chuyên chính độc tài B khủng bố các đảng phái dân chủ , nhất là đảng cộng sản

Photo of author

By Autumn

Nội dung nào không phải chính sách đối nội của hitle
A thiết lập nền chuyên chính độc tài
B khủng bố các đảng phái dân chủ , nhất là đảng cộng sản
C tiến hàng bầu cử quốc hội mới
D hủy boe hiến pháp vai ma thủ tiêu nền cộng hòa tư sản
Leave a Comment