Nông trại của bác sáu có 260 con gà. Sau khi bán đi 160 con, bác sáu chia đều số gà còn lại vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà

Photo of author

By Liliana

Nông trại của bác sáu có 260 con gà. Sau khi bán đi 160 con, bác sáu chia đều số gà còn lại vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà
Leave a Comment