Nung 64, 78 gam KMnO4 sau 1 thời gian thu được a gam hỗn hợp chất rắn A và 8,96 lít khí oxi ở đktc a) Tính% khối lượng mỗi chất trong a. b)Tính hiệu s

Photo of author

By Jasmine

Nung 64, 78 gam KMnO4 sau 1 thời gian thu được a gam hỗn hợp chất rắn A và 8,96 lít khí oxi ở đktc
a) Tính% khối lượng mỗi chất trong a.
b)Tính hiệu suất PƯ
Biết Pư xảy ra theo sơ đồ sau:
KMnO4 -> K2MnO4(r) + MnO2(r) + O2(k)
Leave a Comment