Nung a gam KClO3( xúc tác với MnO2) và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng khí Oxi. Hãy tìm tỉ lệ a:b

Photo of author

By Valerie

Nung a gam KClO3( xúc tác với MnO2) và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng khí Oxi. Hãy tìm tỉ lệ a:b
Leave a Comment