Nung nóng kali clorat KClO3 thu được 6,72 lít khí oxi (đktc) a) Tính khối lượng KClO3 cần dùng và khối lượng KCl thu được b) Lượng oxi sinh ra ở pư tr

Photo of author

By Maria

Nung nóng kali clorat KClO3 thu được 6,72 lít khí oxi (đktc) a) Tính khối lượng KClO3 cần dùng và khối lượng KCl thu được b) Lượng oxi sinh ra ở pư trên cho tác dụng với 12,15 gam nhôm . Tính khối lượng các chất có sau phản ứng

0 bình luận về “Nung nóng kali clorat KClO3 thu được 6,72 lít khí oxi (đktc) a) Tính khối lượng KClO3 cần dùng và khối lượng KCl thu được b) Lượng oxi sinh ra ở pư tr”

 1. 2KClO3->2KCl+3O2

   nO2=6.72/22.4=0.3mol

  a. Theo PT ta có: nKClO3=nKCl=2/3nO2=2/3*0.3=0.2mol

  =>mKClO3=0.2*122.5=24.5gam

  =>mKCl=0.2*74.5=14.9gam

  b. PTPU: 4Al+3O2->2Al2O3

  nAl=12.15/27=0.45mol

  Theo PT ta có: nAl2O3=0.5nAl=0.5*0.45=0.225mol

  =>mAl2O3=0.225*102=22.95gam

  Giải thích các bước giải:

   

 2. TPHH: 2KClO3->2KCl+3O2

   nO2=6.72/22.4=0.3mol

  a. Theo PT ta có:

  nKClO3=2/3nO2=2/3*0.3=0.2mol

  nKCl=2/3nO2=2/3*0.3=0.2mol

  =>mKClO3=0.2*122.5=24.5gam

  =>mKCl=0.2*74.5=14.9gam

  b. PTHH: 4Al+3O2->2Al2O3

  nAl=12.15/27=0.45mol

  Theo PT ta có: nAl2O3=0.5nAl=0.5*0.45=0.225mol

  =>mAl2O3=0.225*102=22.95gam

   

Viết một bình luận