Ở 1loài thực vật, hoa đỏ trội so với hoa trắng, người ta cho lai 2 thứ hoa đỏ với hoa trắng thu được f1 :401đỏ:400 trắng. Cho các cơ

Photo of author

By Raelynn

Ở 1loài thực vật, hoa đỏ trội so với hoa trắng, người ta cho lai 2 thứ hoa đỏ với hoa trắng thu được f1 :401đỏ:400 trắng. Cho các cơ thể lai f1 lai với nhau được f2 có 500hoa đỏ:702 hoa trắng. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai?
( Giúp mình với ạ)
Leave a Comment