Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn đồng bộ S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng phát ra sóng có bước sóng λ. Khảng cách hai ng

By Alexandra

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn đồng bộ S1, S2 dao động theo
phương thẳng đứng phát ra sóng có bước sóng λ. Khảng cách hai nguồn S1S2 = 9,7λ. M là một điểm
trên mặt nước thuộc đường trung trực của S1S2 sao cho trên đoạn MS1 (không tính M) có điểm dao
động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất giữa M với đoạn S1S2
có giá trị
A. 1,35λ. B. 0,95λ. C. 2,92λ. D. 1,51λ.
Viết một bình luận