Ở cá kiếm, gen D quy định tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng mắt đỏ. cho giống cá kiếm thuần chủng mắt đen lai với

Photo of author

By Melody

Ở cá kiếm, gen D quy định tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng mắt đỏ. cho giống cá kiếm thuần chủng mắt đen lai với cá mắt đỏ thu được F1, tiếp tục cho cá F1 lai với nhau. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2
Leave a Comment