Oxi hoá hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở X thu được chất B tương ứng. Biết d B/A = 1,276. X là A. C2H5CHO B. C2H3CHO C. C3H7CHO D. CH3CHO

Photo of author

By Alexandra

Oxi hoá hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở X thu được chất B tương ứng. Biết d B/A = 1,276. X là
A. C2H5CHO
B. C2H3CHO
C. C3H7CHO
D. CH3CHO
Leave a Comment