P = $\frac{4}{a-1}$ Tìm các giá trị nguyên của a để P nhận giá trị là số nguyên

Photo of author

By Adalyn

P = $\frac{4}{a-1}$
Tìm các giá trị nguyên của a để P nhận giá trị là số nguyên
Viết một bình luận