Phân hủy hoàn toàn O3 có trong V lít khí hỗn hợp O3 và O2 ta thu được 1,04 V lít khí duy nhất. Thành phần % theo thể tích của O2 trong hỗn hợp đầu là:

By Clara

Phân hủy hoàn toàn O3 có trong V lít khí hỗn hợp O3 và O2 ta thu được 1,04 V lít khí duy nhất. Thành phần % theo thể tích của O2 trong hỗn hợp đầu là:
A. 90% B. 92% C. 94% D.96%
Giúp mình bài giải cụ thể với
Viết một bình luận