Phân hủy hoàn toàn O3 có trong V lít khí hỗn hợp O3 và O2 ta thu được 1,04 V lít khí duy nhất. Thành phần % theo thể tích của O2 trong hỗn hợp đầu là:

Photo of author

By Clara

Phân hủy hoàn toàn O3 có trong V lít khí hỗn hợp O3 và O2 ta thu được 1,04 V lít khí duy nhất. Thành phần % theo thể tích của O2 trong hỗn hợp đầu là:
A. 90% B. 92% C. 94% D.96%
Giúp mình bài giải cụ thể với

0 bình luận về “Phân hủy hoàn toàn O3 có trong V lít khí hỗn hợp O3 và O2 ta thu được 1,04 V lít khí duy nhất. Thành phần % theo thể tích của O2 trong hỗn hợp đầu là:”

 1. Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2{O_3} \to 3{O_2}\\
  hh:{O_3}(a\,l),{O_2}(b\,l)\\
   =  > n{O_2} = 1,5a\,l\\
  a + b = V(1)\\
  1,5a + b = 1,04V(2)\\
  (2) – (1) =  > 0,5a = 0,04V\\
   =  > a = 0,08V\\
   =  > b = V – 0,08V = 0,92V\\
  \% V{O_2} = \dfrac{{0,92V}}{V} \times 100\%  = 92\% 
  \end{array}\)

Viết một bình luận