phân tích đa thức thành nhân tử a, 3x^2-12y^2 b, 5xy^2-10xyz+5xz^2

Photo of author

By Genesis

phân tích đa thức thành nhân tử
a, 3x^2-12y^2
b, 5xy^2-10xyz+5xz^2
Viết một bình luận