tìm tất cả các số tự nhiên của N để: a, (15+17n) chia hết cho n b, (n+28) chia hết cho (n+4)

Photo of author

By Everleigh

tìm tất cả các số tự nhiên của N để:
a, (15+17n) chia hết cho n
b, (n+28) chia hết cho (n+4)
Viết một bình luận