phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung a) (x ^2+x)^2+4*(x^2+x)-12 b) (x+1)*(x+2)*(x+3)*(x+4)+1 c) a^4+a^2-2 d) x^4+4*x^2-5

Photo of author

By Clara

phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
a) (x ^2+x)^2+4*(x^2+x)-12
b) (x+1)*(x+2)*(x+3)*(x+4)+1
c) a^4+a^2-2
d) x^4+4*x^2-5
e) x^8+x^7+1
f) x^4+2*x^2-24
g) 2*x^2+10*x+8
h) 4*x^2-36*x+56
i) x^3-5*x^2-14*x
Leave a Comment