phân tích thành nhân tử ( cí kèm giải thích các bước ) a) 9x^2y^2 + 15x^2y – 21xy^2 b)x^4 +x^3+x+1 c)x^2 – 2xy + y^2-xz+yz d)x^2 – y^2-x+y e)ax^2 + ay

Photo of author

By Mackenzie

phân tích thành nhân tử ( cí kèm giải thích các bước )
a) 9x^2y^2 + 15x^2y – 21xy^2
b)x^4 +x^3+x+1
c)x^2 – 2xy + y^2-xz+yz
d)x^2 – y^2-x+y
e)ax^2 + ay – bx^2-by
d) 4x(x-2y)+16y^2-8xy
e)y^2(x^2+y)-zx^2-zy
Leave a Comment