Phong trào “vô sản hóa” là gì, mục đích của phong trào “vô sản hóa”, vì sao phải “vô sản hóa”?

Photo of author

By Delilah

Phong trào “vô sản hóa” là gì, mục đích của phong trào “vô sản hóa”, vì sao phải “vô sản hóa”?

0 bình luận về “Phong trào “vô sản hóa” là gì, mục đích của phong trào “vô sản hóa”, vì sao phải “vô sản hóa”?”

  1. Vô sản hóa: là phong trào được hội VN CM Thanh niên tổ chức (1928) nhằm đưa những cán bộ, hội viên vào nhà máy, công xưởng, hầm mỏ sống và lao động cùng công nhân, truyền bá chủ nghĩa Mác – lenin vào phong trào công nhân

    Tiến hành phong trào “VS hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – lenin sâu rộng vào PTCN, phong trào yêu nước thúc đẩy chuyển biến tư tưởng cho giai cấp CN Việt Nam

  2. Vô sản hóa có nghĩa là đẩy tất cả các tầng lớp giai cấp khác (có của ăn của để ít hay nhiều) trở thành giai cấp vô sản. Nhưng nếu không làm khéo sẽ thành ra “Bần cùng hóa” có nghĩa là thằng nào cũng nghèo như nhau, cùng ngồi bệt ăn cơm nắm vậy nhưng ở đây là phong trào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mà các hội viên đã vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để tuyên truyền chủ nghĩa Mac- Lenin, giác ngộ cách mạng và tổ chức công nhân đấu tranh.

    Mục đích: Nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của PT đấu tranh trong cả nước.

    Lý do phải vô sản hóa: Khẳng định sự bình đẳng giàu- nghèo, không phân chia tầng lớp => Xh bình đẳng

Viết một bình luận