Photpho cháy trong khí oxi theo phản ứng sau: P + O2 →P2 O5 Có bao nhiêu gam P2 O5 thu được nếu đốt cháy hoàn toàn 248 gam P? A: 568 gam. B: 28

Photo of author

By Ariana

Photpho cháy trong khí oxi theo phản ứng sau:
P + O2 →P2 O5
Có bao nhiêu gam P2 O5 thu được nếu đốt cháy hoàn toàn 248 gam P?

A:
568 gam.
B:
280 gam.
C:
142 gam.
D:
284 gam.
Leave a Comment