“Phượng không phải là một đóa không phải vài cành Phượng đây là cả một loạt cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực… Người ta quên đóa Hoa, chị nghĩ đến

Photo of author

By Melody

“Phượng không phải là một đóa không phải vài cành Phượng đây là cả một loạt cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực… Người ta quên đóa Hoa, chị nghĩ đến cây, đến hàng đến những đóa hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm trắng đậu khít nhau.” (Trích hoa học trò Xuân diệu)
Em hãy nêu các biện pháp nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng để diễn tả số lượng rất lớn của hoa phượng trong đoạn văn trên và nêu cảm nghĩ của em về hoa phượng.
Leave a Comment