Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng cho hình vuông ABCD có A (1;2) , B (3;5) , D ( 4;0) , C ( 6;3) . Viết phương trình tổng quát của 4 cạnh AB , BC , C

Photo of author

By Alaia

Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
cho hình vuông ABCD có A (1;2) , B (3;5) , D ( 4;0) , C ( 6;3) . Viết phương trình tổng quát của 4 cạnh AB , BC , CD , AD và 2 đường chéo AC , BD

0 bình luận về “Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng cho hình vuông ABCD có A (1;2) , B (3;5) , D ( 4;0) , C ( 6;3) . Viết phương trình tổng quát của 4 cạnh AB , BC , C”

 1. Đáp án:

  Phương trình đường thẳng AB là  3x-2y+1=0

  Phương trình đường thẳng BC là  2x+3y-21=0

  Phương trình đường thẳng CD là 3x-2y-12=0

  Phương trình đường thẳng AD là  2x+3y-8=0

  Phương trình đường thẳng AC là x-5y+9=0

  Phương trình đường thẳng BD là  5x+y-20=0

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: $\overrightarrow{AB}$=(2;3)

  Vectơ pháp tuyến của đường thẳng AB là $\overrightarrow{n}_{AB}$=(3;-2)

  Phương trình đường thẳng AB là 3(x-1)-2(y-2)=0 hoặc 3x-2y+1=0

  $\overrightarrow{BC}$=(3;-2)

  Vectơ pháp tuyến của đường thẳng BC là $\overrightarrow{n}_{BC}$=(2;3)

  Phương trình đường thẳng BC là 2(x-3)+3(y-5)=0 hoặc 2x+3y-21=0

  $\overrightarrow{CD}$=(2;3)

  Vectơ pháp tuyến của đường thẳng CD là $\overrightarrow{n}_{AB}$=(3;-2)

  Phương trình đường thẳng CD là 3(x-4)-2y=0 hoặc 3x-2y-12=0

  $\overrightarrow{AD}$=(3;-2)

  Vectơ pháp tuyến của đường thẳng AD là $\overrightarrow{n}_{AD}$=(2;3)

  Phương trình đường thẳng AD là 2(x-1)+3(y-2)=0 hoặc 2x+3y-8=0

  $\overrightarrow{AC}$=(5;1)

  Vectơ pháp tuyến của đường thẳng AC là $\overrightarrow{n}_{AC}$=(1;-5)

  Phương trình đường thẳng AC là 1.(x-1)-5(y-2)=0 hoặc x-5y+9=0

  $\overrightarrow{BD}$=(1;-5)

  Vectơ pháp tuyến của đường thẳng BD là $\overrightarrow{n}_{AB}$=(5;1)

  Phương trình đường thẳng BD là 5(x-3)+1.(y-5)=0 hoặc 5x+y-20=0

Viết một bình luận