Phương trình -x^2+2|x|+2-m=0 có bốn nghiệm phân biệt khi m thuộc?

Photo of author

By Ximena

Phương trình -x^2+2|x|+2-m=0 có bốn nghiệm phân biệt khi m thuộc?
Leave a Comment