Q1 = 8.10^-8, q2= -8.10^-8 đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định lực điện tác dụng len q3= 8.10^-8 đặt tại E : EA= 4cm,EB = 10cm

By Clara

Q1 = 8.10^-8, q2= -8.10^-8 đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định lực điện tác dụng len q3= 8.10^-8 đặt tại E : EA= 4cm,EB = 10cm

0 bình luận về “Q1 = 8.10^-8, q2= -8.10^-8 đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6cm. Xác định lực điện tác dụng len q3= 8.10^-8 đặt tại E : EA= 4cm,EB = 10cm”

 1. Đáp án:

  0,03024 N

  Giải thích các bước giải:

  Các lực điện tác dụng lên q3:
  \(\begin{array}{l}
  {F_{13}} = k.\frac{{\left| {{q_1}{q_3}} \right|}}{{E{A^2}}} = 0,036\,\,\left( N \right)\\
  {F_{23}} = k.\frac{{\left| {{q_2}{q_3}} \right|}}{{E{B^2}}} = 5,{76.10^{ – 3}}\,\,\left( N \right)
  \end{array}\)
  Lực điện tổng hợp tác dụng lên q3:
  \({F_3} = {F_{13}} – {F_{23}} = 0,03024\,\,\left( N \right)\)

  Trả lời

Viết một bình luận