Quãng đường AB dài 52.5 km. Lúc 7 giờ 25 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ biết dọc đường người đi xe máy d

Photo of author

By Sarah

Quãng đường AB dài 52.5 km. Lúc 7 giờ 25 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ biết dọc đường người đi xe máy dừng lại nghỉ 15 phút ?

0 bình luận về “Quãng đường AB dài 52.5 km. Lúc 7 giờ 25 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ biết dọc đường người đi xe máy d”

 1. Nếu người đi xe máy ko dừng lại nghỉ thì đi hết số giờ là

  `52,5 : 35 = 1,5 ` ( giờ )

  Đổi `1,5` giờ = `1` giờ `30` phút

  Ta có thời gian người đó đi từ A đến B là

  `1` giờ `30` phút `+ 15` phút = `1` giờ `45` phút

  Xe máy đến B lúc :

  `7` giờ `25` phút + `1` giờ `45` phút `= 9` giờ `10` phút

  Đáp số : `9` giờ `10` phút

 2. $\textrm{Thời gian người đó đi từ A đến B không kể thời gian nghỉ là:}$
     $\frac{52.5}{35} = 1.5 (giờ)$ $\textrm{= 1 giờ 30 phút}$

  $\textrm{Thời gian người đó đi từ A đến B kể cả thời gian nghỉ là:}$

    $\textrm{1 giờ 30 phút + 15 phút = 1 giờ 45 phút}$

  $\textrm{Người đó đến B lúc:}$

    $\textrm{7 giờ 25 phút + 1 giờ 45 phút = 9 giờ 10 phút}$

   

Viết một bình luận