1. Trong 36 kg gạo có 22,5 kg gạo là gạo nếp . a) % của số gạo nếp trên tổng số gạo ( làm luôn ko cần viết bài giải đâu ) ………………………

Question

1.
Trong 36 kg gạo có 22,5 kg gạo là gạo nếp .
a) % của số gạo nếp trên tổng số gạo ( làm luôn ko cần viết bài giải đâu ) …………………………………
b) % của tổng số gạo trên số gạo tẻ là …………………………………………………….
2.
15% của 500 là ……………………..
3,6% của 400 lít là ………………..
16% của 150 m ² là ……………….
0,7% của 120 kg là ………………..
3
Lớp 5C có 32 bạn , trong đó số bạn chưa biết bơi chiếm 25% . Hỏi lớp 5c có bao nhiêu bạn chưa biết bơi ?

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-11-22T11:58:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:59:45+00:00

  Đáp án:

  1. Trong 36 kg gạo có 22,5 kg gạo là gạo nếp .

  a) Tỉ số % của số gạo nếp trên tổng số gạo là: 

        `22,5 : 36 = 0,625 = 62,5%`

  b) Tỉ số % của tổng số gạo nếp số gạo trên là: 

      `36 : 22,5 = 1,6 = 160%`

  2. 

  `15%` của `500` là: `500 × 15 : 100 = 75`

  `3,6% `của `400` lít là: `400 × 3,6 : 100 = 14,4 (l)`

  `16%` của `150 m ² `là: `150 × 16 : 100 = 24 m²`

  `0,7%` của `120 kg` là: `120 × 0,7 : 100 = 0,84 (kg)`

  3. 

  Lớp `5C` có số bạn chưa biết bơi là:

      `32 × 25 : 100 = 8` (bạn)

                              Đáp số: `8` bạn chưa biết bơi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )