Bài 1: sin^2x+(2m-2)sinxcosx-(m+1)cos^2x=m Tìm m để phương trình có nghiệm x thuộc (0,n/4) Bài 2: 2sinx+mcosx=1-m Tìm m để phương trình có nghiệm x th

Question

Bài 1: sin^2x+(2m-2)sinxcosx-(m+1)cos^2x=m
Tìm m để phương trình có nghiệm x thuộc (0,n/4)
Bài 2: 2sinx+mcosx=1-m
Tìm m để phương trình có nghiệm x thuộc (-n/2,n/2)
Ai giải hộ mk đi ạ

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-20T20:13:26+00:00 1 Answers 123 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:15:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Do b+c=m+(1−m)≠0 nên cosx2=0 không phải là nghiệm của PT

  Đặt t=tanx/2 thì pt ⇔4t/(1+t ²)+m.(1-t ²)/(t ²+1)=1-m

  ⇔4t+m.(1-t ²)=(1-m).(1+t ²)

  ⇔t ²-4t+1-2m=0=f(t) (đặt)

  Theo bài ra ta có: pt f(t)=0 có nghiệm t ∈[-1;1]

  xét f(-1)=0 ⇔6-2m=0 ⇔m=3(tm)

  xét f(1)=0 ⇔-2-2m=0 ⇔m=-1(tm)

  xét f(t) có nghiệm t ∈[-1;1] và 1 nghiệm t ∉[-1;1]

  ⇒f(-1).f(1)=(6-2m).(-2-2m)<0 ⇒-1

  xét f(t)=0 có 2 nghiệm t1,t2 tm: -1

  ⇔ Δ’=0; f(-1)>0; f(1)>0 và -1

  (hệ này vô nghiệm nhé)

  vậy để phương trình có nghiệm x thuộc (-n/2,n/2) thì -1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )