bài 1 : tổng hai số là 120 ,thương 2 số là 5.tìm hai số đó . bài 2: tổng 3 số là 98.số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai .số thứ hai gấp 2 lần số thứ b

Question

bài 1 : tổng hai số là 120 ,thương 2 số là 5.tìm hai số đó . bài 2: tổng 3 số là 98.số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai .số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba.tìm ba số đó.

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-12-07T15:12:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T15:13:45+00:00

  $\text{Đáp án:}$

  $\text{bài 1}$

                            $\text{bài giải}$

  $\text{ta có sơ đồ}$

  $\text{số bé:}$ |—–|

  $\text{số lớn}$ |—–|—–|—–|—–|—–|

  $\text{số bé là}$

            $\text{120÷(5+1)×1=20}$

  $\text{số lớn là}$

           $\text{120-20=100}$

                       $\text{đ/s sb 20}$

                              $\text{sl 100}$

  $\text{bài 2}$

                      $\text{bài giải}$

  $\text{ta có sơ đồ}$

  $\text{số thứ nhất}$ |—–|—–|—–|—–|

  $\text{số thứ hai}$    |—–|—–|

  $\text{số thứ 3}$       |—–|

  $\text{số thứ nhất là}$

                $\text{98÷(4+2+1)×4=56}$

  $\text{số thứ hai là}$

                $\text{56÷2=28}$

  $\text{số thứ ba là}$

                $\text{28÷2=14}$

                         $\text{đ/s số thứ nhất 56}$

                                $\text{số thứ hai 28}$

                                $\text{số thứ ba 14}$

                            $\text{chúc bn học tốt nha}$ 

            

   

  0
  2021-12-07T15:14:00+00:00

  Đáp án:

  thương hai số là 5 vậy tức là ở đây có số lớn số bé số lớn gấp 5 lần số bé nên ta chia lầm 6 phần để số bé 1 phần số lớn 5 phần để chia hết cho nhau và để số lớn gấp 5 lần số bé

  số bé là : 120:6=20

  số lớn là:120-20=100

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )