Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm đối với nhân dân ta là: A. “tự lực, tự cường”. B. “tự lực khai hóa”. C. “tự lực cánh sinh”. D. “tự

Photo of author

By Faith

Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm đối với nhân dân ta là:
A. “tự lực, tự cường”.
B. “tự lực khai hóa”.
C. “tự lực cánh sinh”.
D. “tự do dân chủ”.
Leave a Comment