Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm đối với nhân dân ta là: A. “tự lực, tự cường”. B. “tự lực khai hóa”. C. “tự lực cánh sinh”. D. “tự

By Faith

Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm đối với nhân dân ta là:
A. “tự lực, tự cường”.
B. “tự lực khai hóa”.
C. “tự lực cánh sinh”.
D. “tự do dân chủ”.
Viết một bình luận