bài 1 : tổng hai số là 120 ,thương 2 số là 5.tìm hai số đó . bài 2: tổng 3 số là 98.số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai .số thứ hai gấp 2 lần số thứ b

Photo of author

By Eliza

bài 1 : tổng hai số là 120 ,thương 2 số là 5.tìm hai số đó . bài 2: tổng 3 số là 98.số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai .số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba.tìm ba số đó.
Leave a Comment