căn 6-2 căn 5 trừ căn 9-4 căn 5 căn 10+2 căn 21 cộng căn 31-4 căn 21 2x- căn x bình phương trừ 4x cộng 4

Question

căn 6-2 căn 5 trừ căn 9-4 căn 5
căn 10+2 căn 21 cộng căn 31-4 căn 21
2x- căn x bình phương trừ 4x cộng 4

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-07-29T04:18:08+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:19:17+00:00

  Đáp án:+)1

               +)3√7

               +)TH1:x+2

                   TH2:3x-2

   

  Giải thích các bước giải:

  +)√(6-2√5)-√(9-4√5)

  =√(√5-1)²-√(√5-2)²

  =trị(√5-1)-trị(√5-2)

  =√5-1-√5+2    (vì √5>1;√5>2)

  =1

  +)√(10+2√21)+√(31-4√21)

  =√(√7+√3)²+√(2√7-√3)²

  =trị(√7+√3)+trị(2√7-√3)

  =√7+√3+2√7-√3       (vì2√7>√3 )

  =3√7

  +)2x-√(x²-4x+4)

  =2x-√(x-2)²

  =2x- trị (x-2)

  TH1:x>0⇔x-2>0⇔x>2

  ⇒2x-trị (x-2)

  =2x-x+2=x+2

  TH2:x<0⇔x-2<0⇔x<2

  ⇒2x-trị (x-2)

  =2x-2+x=3x-2

  0
  2021-07-29T04:19:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)$\sqrt[]{6-2\sqrt[]{5}}$ -$\sqrt[]{9-4\sqrt[]{5}}$ 

  =$\sqrt[]{5}$-1-$\sqrt[]{5}$+2 =1

  Mình chỉ đọc dc câu a!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )