Cho tam giác ABC cân tại A ( A < 90 độ ) . Vẽ BH vuông góc AC , CK vuông góc AB A) chứng minh AH=AK B) Gọi I là giao điểm BH và CK . Chứng minh tam

Question

Cho tam giác ABC cân tại A ( A < 90 độ ) . Vẽ BH vuông góc AC , CK vuông góc AB A) chứng minh AH=AK B) Gọi I là giao điểm BH và CK . Chứng minh tam giác BIC cân C) Chứng minh AI là tia phân giác góc A

in progress 0
Margaret 4 tuần 2021-07-06T09:53:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:54:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Xét Δ vuông ABH có

  ∠ABH+∠A=90 độ (1)

  Xét Δ vuông AKC có

  ∠ACK+∠A=90 độ (2)

  Từ (1) và (2)

  ⇒∠ABH=∠ACK

  Xét ΔAHB và ΔAKC có

  ∠ABH=∠ACK (cmt)

  AB=AC (gt)

  ∠A: góc chung

  ⇒ΔABH=ΔAKC (g-c-g)

  ⇒AH=AK (2 cạnh tương ứng)

  b, Ta có

  AB=AK+KB

  AC=AH+HC

  Mà AB=AC ; AK=AH

  ⇒KB=HC

  xét Δ KIB và ΔHIC có

  KB=HC

  ∠ABH=∠ACK

  ∠BKI=∠IHC (=90 độ)

  ⇒Δ KIB= ΔHIC (g-c-g)

  ⇒IB=IC (2 cnhj tương ứng)

  ⇒ΔIBC cân tại I

  c, Vì Δ KIB= ΔHIC (theo câu b)

  ⇒KI=IH

  Xét ΔAKI và ΔAHI có

  AK=AH

  KI=IH

  AI : cạnh chung

  ⇒ ΔAKI = ΔAHI (c-c-c)

  ⇒∠KAI=∠HAI

  ⇒AI là tia phân giác góc A

  0
  2021-07-06T09:54:58+00:00

  Đáp án:

  a. Xét tam giác vuông AKC và tam giác vuông AHB, ta có:

                        AB=AC ( do gt )

                        Góc A là góc chung

               => Tam giác vuông AKC = Tam giác vuông AHB ( cạnh huyền – góc nhọn )

               => AK=AH

  b. Ta có: AB=AK+KB và AC=AH+HC 

  Mà AB=AC và AK=AH 

  => KB=HC 

  Ta có: tam giác AKC = tam giác AHB => góc ACK = góc ABH

  Xét tam giác vuông KIB và tam giác vuông HIC,ta có:

           KB=HC

           góc KBI = góc HCI

  => tam giác vuông KIB = tam giác vuông HIC

  => IB=IC ( 2 cạnh tương ứng ) =>tam giác BIC là tam giác cân tai I

  c. Xét tam giác ABI và tam giác ACI, ta có:

                        AB=AC

                        AI  là cạnh chung

                        IB=IC

  => tam giác ABI = tam giác ACI =>góc BAI = góc CAI 

  => AI là tia phân giác của góc A

   

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )