cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=a, AC=2a. tính độ dài các vecto AB+ vecto AC, vecto AB – vecto AC

Question

cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=a, AC=2a. tính độ dài các vecto AB+ vecto AC, vecto AB – vecto AC

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-07-17T16:54:47+00:00 2 Answers 1657 views 0

Answers ( )

  -2
  2021-07-17T16:56:28+00:00

  Gọi `M` là trung điểm của `BC`

  Ta có:

  `|vec{AB} + vec{AC}| = |2vec{AM}| = 2.AM = 2.(BC)/(2) = BC = sqrt{4a² + a²} = asqrt{5}`

  `|vec{AB} – vec{AC}| = |vec{AB} + vec{CA}| = |vec{CB}| = CB = asqrt{5}`

  -1
  2021-07-17T16:56:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Dựng hình chữ nhật ABDC , ta có:

  $|\vec{AB}+\vec{AC}|=|\vec{AD}|=AD=a\sqrt{5}$

  $|\vec{AB}-\vec{AC}|=|\vec{BC}|=BC=a\sqrt{5}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )