giải giúp mình được không ạ………. a/sinx+cosxsin2x+ (√3).cos3x=2(cos4x+sin^3(x)) b/ (√3)(sin2x+sinx)+cos2x-cosx=2 c/((1-2sinx)cosx)/((1+2sinx)(1-s

Question

giải giúp mình được không ạ……….
a/sinx+cosxsin2x+ (√3).cos3x=2(cos4x+sin^3(x))
b/ (√3)(sin2x+sinx)+cos2x-cosx=2
c/((1-2sinx)cosx)/((1+2sinx)(1-sinx))

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-09-25T15:29:11+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:30:51+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  b) $\sqrt{3}(sin2x+sinx)+(cos2x-cosx)=2$

  $\sqrt{3}.2sin\frac{3x}{2}.cos{x}{2}-2sin\frac{3x}{2}sin\frac{x}{2}-2=0$

  ⇔ $2sin\frac{3x}{2}(\sqrt{3}cos{x}{2}-sin\frac{x}{2}-1)=0$

  +) TH1: $sin\frac{3x}{2}=0$

  ⇔$\frac{3x}{2}=k\pi$

  ⇔$x=k2\pi/3$

  +) TH2: $\sqrt{3}cos{x}{2}-sin\frac{x}{2}-1=0$

  ⇔ $2cos(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6})=1$

  ⇔ $cos(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6})=1/2$

  ⇔$\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}= ±\frac{\pi}{3}=k2\pi$

  ⇔$\frac{x}{2}=\pi/6+k2\pi$

  hoặc $\frac{x}{2}=-\pi/2+k2\pi$

  ⇔ $x=\pi/3+k4\pi$

  hoặc $x=-\pi+k4\pi$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )