giải pt x + 1 / x -1 – 1 / x + 1 = x^2 + 2 / x^ 2 -1 vote + ctlhn

Question

giải pt
x + 1 / x -1 – 1 / x + 1 = x^2 + 2 / x^ 2 -1
vote + ctlhn

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-07-29T04:17:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:19:09+00:00

  Đáp án: `S={0}`

   

  Giải thích các bước giải:

         `\frac{x+1}{x-1} -\frac{1}{x+1} =\frac{x²+2}{x²-1}`

   ĐK: `x≠±1`

   `=>\frac{x+1}{x-1} -\frac{1}{x+1} =\frac{x²+2}{(x-1)(x+1)}`

  `=> (x+1)(x+1) -(x-1) =x²+2`

  `<=> x² +x +x +1 -x +1=x²+2`

  `<=> x² +x +2 =x² +2`

  `<=> x²-x² +x +2-2=0`

  `<=> x=0 \ (TM)`

  Vậy `S={0}`

  0
  2021-07-29T04:19:22+00:00

  Đáp án:

  `(x + 1)/(x -1) – 1 /(x + 1) = (x^2 + 2) /( x^ 2 -1)`

  `đk:x ne +-1`

  `pt<=>(x+1)^2-x+1=x^2+2`

  `<=>x^2+2x+1-x+1=x^2`

  `<=>x^2+x=x^2`

  `<=>x=0(tm)`

  Vậy `S={0}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )