Giận 3,84 g khí sunfurơ vào 21,375 gam dung dịch Na(OH )2 36% , thu được kết tủa X và dung dịch Y . a, Tính khối lượng X. b, Tính nồng độ phần trăm c

Question

Giận 3,84 g khí sunfurơ vào 21,375 gam dung dịch Na(OH )2 36% , thu được kết tủa X và dung dịch Y . a, Tính khối lượng X. b, Tính nồng độ phần trăm của dung dịch Y

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-07-25T01:52:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:54:42+00:00

  Đáp án:

   a) 5,91 g

  b) 23,23%

  Giải thích các bước giải:

  ${n_{S{O_2}}} = \dfrac{{3,84}}{{64}} = 0,06mol;{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{21,375.0,36}}{{171}} = 0,045mol$

  $\dfrac{{{n_{O{H^ – }}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \dfrac{{0,045.2}}{{0,06}} = 1,5$

  ⇒ Phản ứng sinh ra 2 muối $BaS{O_3}(x{\text{ mol)}};Ba{(HS{O_3})_2}(y{\text{ mol)}}$

  Ta có hpt: $\left\{ \begin{gathered}
    x + y = 0,045 \hfill \\
    x + 2y = 0,06 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
    x = 0,03 \hfill \\
    y = 0,015 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.$

  $ \to {m_X} = {m_{BaS{O_3}}} = 0,03.197 = 5,91\left( g \right)$

  b) Bảo toàn khối lượng:

  $\begin{gathered}
    {m_{ddY}} = {m_{S{O_2}}} + {m_{ddBa{{(OH)}_2}}} – {m_X} \hfill \\
     = 3,84 + 21,375 – 5,91 = 19,305\left( g \right) \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  ${m_{Ba{{(HS{O_3})}_2}}} = 0,015.299 = 4,485\left( g \right)$

  $ \Rightarrow C{\% _Y} = \dfrac{{{m_{Ba{{(HS{O_3})}_2}}}}}{{{m_{ddY}}}}.100\%  = \dfrac{{4,485}}{{19,305}}.100\%  = 23,23\% $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )