Giận 3,84 g khí sunfurơ vào 21,375 gam dung dịch Na(OH )2 36% , thu được kết tủa X và dung dịch Y . a, Tính khối lượng X. b, Tính nồng độ phần trăm c

Photo of author

By Sarah

Giận 3,84 g khí sunfurơ vào 21,375 gam dung dịch Na(OH )2 36% , thu được kết tủa X và dung dịch Y . a, Tính khối lượng X. b, Tính nồng độ phần trăm của dung dịch Y
Leave a Comment