Hòa tan 11,2g Fe vào 100 ml dung dịch HCl 2M a) Tính khối lượng $H_{2}$ b) Chất nào dư, dư bao nhiêu gam => Nhớ viết PT

Question

Hòa tan 11,2g Fe vào 100 ml dung dịch HCl 2M
a) Tính khối lượng $H_{2}$
b) Chất nào dư, dư bao nhiêu gam
=> Nhớ viết PT

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-10-06T14:38:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:39:57+00:00

  100ml= 0,1l

  n HCl= 2. 0,1= 0,2 (mol)

  n Fe= 11,2/ 56= 0,2 (mol)

                       Fe+ 2HCl—–> H2+ FeCl2

                        1   :    2                                   (mol)

  Theo đề         0,2:   0,2                                 (mol)

  Có 0,2/1 > 0,2/2 => Fe dư; HCl hết

  a, Theo PTHH: nH2= nFe= 1/2. n HCl= 1/2. 0,2= 0,1 (mol)

  => m H2= 2. 0,1=0,2 (g)

  b, Có nFe dư= nFe- nFe phản ứng= 0,2- 0,1= 0,1 (mol)

  => m Fe dư= 0,1. 56= 5,6 (g)

   

  0
  2021-10-06T14:40:06+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

                      Fe+2HCl→HeCl2+H2

  theo pt:        1       2

  theo đề bài:0,2    0,2

  ta có :0,2/1>0,2/2⇒Fe dư, tính theo HCl

               Fe+2HCl→HeCl2+H2

              0,1 ←0,2 →            0,1

  a. mH2=0,1 x2=0,2 g

  b.Fe dư

  m Fe dư=(0,2-0,1)x56=5,6 g

  …………………………chúc bn hk tốt…………………………..                

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )