Hồng, Hoa, Lan có 134 viên bi, biết Hoa nhiều hơn Hồng 14 viên nhưng lại ít hơn Lan 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên?

Question

Hồng, Hoa, Lan có 134 viên bi, biết Hoa nhiều hơn Hồng 14 viên nhưng lại ít hơn Lan 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên?

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-20T20:39:38+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:40:41+00:00

  Đáp án:

  ba lần số viên bi của hồng là

  134 – (14 +14 +16 ) =90 viên

  số viên bi của hồng là

  90 :3 =30 viên

  só viên bi của hoa là

  30 + 14 =44 viên

  số viên bi của lan là

  44 + 16 = 60 viên

  đáp số …

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-20T20:41:08+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  ba lần số viên bi của hồng là

  134 – (14 +14 +16 ) =90 viên

  số viên bi của hồng là

  90 :3 =30 viên

  só viên bi của hoa là

  30 + 14 =44 viên

  số viên bi của lan là

  44 + 16 = 60 viên

  đáp số …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )