Hồng, Hoa, Lan có 134 viên bi, biết Hoa nhiều hơn Hồng 14 viên nhưng lại ít hơn Lan 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên?

Photo of author

By Audrey

Hồng, Hoa, Lan có 134 viên bi, biết Hoa nhiều hơn Hồng 14 viên nhưng lại ít hơn Lan 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên?
Leave a Comment