Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban

Question

Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban đầu. Giá trị của x là
A:2
B:1
C:1,5
D:0,5

in progress 0
Maria 2 ngày 2021-12-08T00:14:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T00:15:07+00:00

  Fe + CuSO4 –>FeSO4 + Cu 

   a–>                                   a mol

  ta có mcr tăng =mCu-mFe=64a-56a=0,8=>a=0,1mol=>x=0,5M=>D

   

  0
  2021-12-08T00:15:08+00:00

  PTHH

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

   a                                      a      ( mol )

  Ta có $m_{chất.rắn.tăng }$ = 0,8 g 

  ⇒ $m_{Cu}$$m_{Fe}$ = 64a – 56a = 0,8

  ⇒ 8a = 0,8 ⇒ a = 0,1 ( mol )

  ⇒ x = $\frac{0,1}{0,2}$ = 0,5M

  ⇒ Đ/á D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )