Rút gọn biểu thức sau: $\text{B = 2 cos x + 3 cos($\pi$ – x) – sin($\dfrac{7\pi}{2}$ – x) + tan($\dfrac{3\pi}{2}-x)$}$ (phân tích rõ từng giá trị ra

Question

Rút gọn biểu thức sau:
$\text{B = 2 cos x + 3 cos($\pi$ – x) – sin($\dfrac{7\pi}{2}$ – x) + tan($\dfrac{3\pi}{2}-x)$}$
(phân tích rõ từng giá trị ra giúp mình nha)

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-10-01T11:41:29+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:42:45+00:00

  Đáp án:

  $B=cotx$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `\qquad cos(π-x)=-cosx`

  $\\$

  `\qquad sin({7π}/2-x)=sin(π+{5π}/2-x)=-sin({5π}/2-x)`

  `=-sin(π+{3π}/2-x)=sin({3π}/2-x)`

  `=sin(π+π/2-x)=-sin(π/2-x)=-cosx`

  $\\$

  `\qquad sin({3π}/2-x)=-cosx`

  `\qquad cos({3π}/2-x)=cos(π+π/2-x)`

  `=-cos(π/2-x)=-sinx`

  $\\$

  `=>tan({3π}/2-x)={sin({3π}/2-x)}/{cos({3π}/2-x)`

  `={-cosx}/{-sinx}`$=cotx$

  $\\$

  `B=2cos x +3cos(π-x)-sin({7π}/2-x)`

  `\qquad +tan({3π}/2-x)`

  $B=2cosx+3.(-cosx)-(-cosx)+cotx$

  $B=cotx$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )