Rút gọn biểu thức sau: $\text{B = 2 cos x + 3 cos($\pi$ – x) – sin($\dfrac{7\pi}{2}$ – x) + tan($\dfrac{3\pi}{2}-x)$}$ (phân tích rõ từng giá trị ra

Photo of author

By Hadley

Rút gọn biểu thức sau:
$\text{B = 2 cos x + 3 cos($\pi$ – x) – sin($\dfrac{7\pi}{2}$ – x) + tan($\dfrac{3\pi}{2}-x)$}$
(phân tích rõ từng giá trị ra giúp mình nha)
Leave a Comment