Tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi biểu thức sau . 1) A=(x+1)^2 + (y -3)^2 +5 2) B = (2x-1)^2 + (3y-1)^2 -7 3) C = (|x+1|)^2 + 2(4y-3)^2+15 4) D = (|2x-5|)

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi biểu thức sau .
1) A=(x+1)^2 + (y -3)^2 +5
2) B = (2x-1)^2 + (3y-1)^2 -7
3) C = (|x+1|)^2 + 2(4y-3)^2+15
4) D = (|2x-5|)^2 + 5(|3y-1|)^2-1

in progress 0
Adeline 2 giờ 2021-09-08T14:20:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:21:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mình chỉ làm mẫu hai phần a và c thôi nha vì b và d có dạng giống với a và c, chỉ khác là bạn thay số vào thôi nha

  Bạn tham khảo

  a) $(x+1)^{2}$ + $(y-3)^{2}$ $+5$

  Ta có:  $(x+1)^{2}$ $≥ 0$ $∀x$ $∈$ $Z$

             $(y-3)^{2}$ $≥ 0$ $∀y$ $∈$ $Z$

  $⇒$ $(x+1)^{2}$ + $(y-3)^{2}$ $+5$ $≥ 5$ $∀x,y$ $∈$ $Z$

  Dấu “=” xảy ra khi $(x+1)^{2}$ + $(y-3)^{2}$ $+5$ $=5$

                           $⇔$  $(x+1)^{2}$ + $(y-3)^{2}$ $=0$

                            $⇔$  $\left \{ {{(x+1)^2=0} \atop {(y-3)^2=0}} \right.$ $⇔$  $\left \{ {{x+1=0} \atop {y-3=0}} \right.$ $⇔$ $\left \{ {{x=-1} \atop {y=3}} \right.$ 

  Vậy Min(A)=5 tại $x=-1$ và $y=3$

  c) $(x+1)^{2}$ = $(|x+1|)^{2}$ 

  $⇒$ $(|x+1|)^{2}$ $2(4y-3)^{2}$ $+15$

  $⇔$ $(x+1)^{2}$ $2(4y-3)^{2}$ $+15$

  Ta có: $(x+1)^{2}$ $≥ 0$ $∀x$ $∈$ $Z$

            $2(4y-3)^{2}$ $≥0$ $∀y$ $∈$ $Z$

  $⇒$ $(x+1)^{2}$ $2(4y-3)^{2}$ $+15$ $≥15$ $∀x,y$ $∈$ $Z$

  Dấu “=” xảy ra khi $(x+1)^{2}$ $2(4y-3)^{2}$ $+15 = 15$

  $⇔$ $(x+1)^{2}$ $2(4y-3)^{2}$ $=0$

  $⇔$ $\left \{ {{(x+1)^2=0} \atop {2(4y-3)^2=0}} \right.$ $⇔$  $\left \{ {{x+1=0} \atop {2(4y-3)=0}} \right.$ $⇔$ $\left \{ {{x=-1} \atop {4y-3}=0} \right.$ $⇔$ $\left \{ {{x=-1} \atop {4y=3}} \right.$ $⇔$ $\left \{ {{x=-1} \atop y={\frac{3}{4}}} \right.$

  Vậy Min(C)$=15$ khi $x=-1$ và $y=\frac{3}{4}$

  KINGOFFHOIDAP247

  0
  2021-09-08T14:21:56+00:00

  1/

  Ta có:

  A=$(x+1)^{2}$ + $(y-3)^{2}$ + $5$    $\geq$   5

  ⇔ Min A=5

  ⇔ $(x+1)^{2}$ + $(y-3)^{2}$=0

  ⇔$\left \{ {{x+1=0} \atop {y-3=0}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{x=-1} \atop {y=3}} \right.$

  2/

  B= $(2x-1)^{2}$ + $(3y-1)^{2}$ $-$ $7$    $\geq$ -7

  ⇔ Min B= -7

  ⇔$\left \{ {{2x-1=0} \atop {3y-1=0}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{x=1/2} \atop {y=1/3}} \right.$

  3/

  C= $(|x+1|)^{2}$ + $2(4y-3)^{2}$ +15  $\geq$  15

  ⇔ min C= 15

  ⇔$\left \{ {{|x+1|=0} \atop {2(4y-3)=0}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{x=-1} \atop {y=3/4}} \right.$

  4/

  D= $(|2x-5|)^{2}$ + $5(|3y-1|)^{2}$ -1    $\geq$ -1

  ⇔ min D= -1

  ⇔$\left \{ {{|2x-5|=0} \atop {5(|3y-1|)=0}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{x=5/2} \atop {y=1/3}} \right.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )