Tìm nghiệm của P(x)biết: P(x)=x^2 – x + 6 Và cho biết bậc của P(x) là gì ?,

Question

Tìm nghiệm của P(x)biết:
P(x)=x^2 – x + 6
Và cho biết bậc của P(x) là gì ?,

in progress 0
Brielle 8 phút 2021-09-12T23:03:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:04:57+00:00

  Đặt x^2 – x – 6 = 0

     ⇒ $x^{2}$ + 2x – 3x – 6 = 0  ( 2x-3x là do -x ra , ta tách -x=2x-3x)

     ⇒  x . ( x + 2 ) – 3. ( x+2 )  ( giải thích  3. ( x+2 ) là do 6=2.3 thì đặt 3 chung ra ngoài , dấu trừ trước -3x với dấu trừ trước -6 thì trừ với trừ thành cộng nên trong ngoặc mới là x+2)

    ⇒ ( x+2).(x-3)=0   ( do x+2 chung nên đặt ra còn x-3 nên cho luôn vào ngoặc )

    ⇒ x+2=0           hoặc    x-3=0

           x  = -2                       x = 3

  vậy x  = -2  và x = 3 nghiệm của P(x)

  Bậc của P(x) là 2 

  xin hay nhất ạ

  0
  2021-09-12T23:05:13+00:00

  $\text { Đáp án: }$

  $\text { Để P(x) có nghiệm thì }$ ` P(x) = 0 `

  ` ⇒ x² – x – 6 = 0 `

  ` ⇒ x² + 2x – 3x – 6 = 0 `

  ` ⇒ x(x + 2) – 3(x + 2) = 0 `

  ` ⇒ (x – 3)(x + 2) = 0 `

  ` ⇒ ` \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 

  ` => ` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-2\end{array} \right.\) 

  $\text { Vậy nghiệm của đa thức trên là }$ ` 3 ` ` ; ` ` –2 `

  $\text { +) Bậc của }$ ` P(x) ` $\text { là 2. }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )