tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Question

tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=[x-3]+[x-5]+2

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-11-21T04:34:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:36:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì $|x-3|≥0 ∀x$

  $|x-5|≥0 ∀x$

  $=>|x-3|+|x-5|≥0 ∀x$

  $=>|x-3|+|x-5|+2≥2 ∀x$

  $=>Min_{A}=2$

  $\text{Dấu “=” xra khi x=5;x=3}$

  0
  2021-11-21T04:36:22+00:00

  $|x-3|≥0∀x$

  $|x-5|≥0∀x$

  $\to|x-3|+|x-5|≥0∀x$

  $\to|x-3|+|x-5|+2≥2∀x$

  $\text{Vậy}A_{min}=2\text{ khi x = 3 hoặc x = 5}$

  $—–\text{@Team IQ vô cực}—–$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )