tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Photo of author

By Alice

tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=[x-3]+[x-5]+2
Leave a Comment