Tính nồng độ mol của ion H+ của dd CH3COOH 0,1M. Biết hằng số phân ly axit Ka= 1,75.10^-5

Question

Tính nồng độ mol của ion H+ của dd CH3COOH 0,1M. Biết hằng số phân ly axit Ka= 1,75.10^-5

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-11-17T01:31:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:32:14+00:00

  Sự phân li của nước là rất nhỏ, bỏ qua.

  $CH_3COOH\rightleftharpoons CH_3COO^-+ H^+             K_a$

  Đặt $[H^+]=x(M)$

  $\Rightarrow [CH_3COO^-]=x(M)$

  $C_{CH_3COOH}^0=0,1(M)$

  $\Rightarrow [CH_3COOH]=0,1-x (M)$

  $K_a=\dfrac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$

  $\Rightarrow x^2=1,75.10^{-5}(0,1-x)$

  $\Leftrightarrow x=1,31.10^{-3}$

  $\to pH=-\lg x=2,88$

  0
  2021-11-17T01:32:38+00:00

  Đáp án: 

  $[H^+]=1,32\times 10^{-3}\; M$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

              $CH_3COOH\rightleftharpoons CH_3COO^-+H^+$

  Ban đầu:       0,1                       0                     0

  Phân li:          x                         x                      x

  Cân bằng: 0,1 – x                      x                      x

  $K_a=\dfrac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$

   $\to 1,75\times 10^{-5}=\dfrac{x^2}{0,1-x}\qquad(*)$

  Vì $CH_3COOH$ là axit yếu $\to x<0,1\to 0,1-x≈0.1$

  Do đó, từ $(*)\to 1,75\times 10^{-5}=\dfrac{x^2}{0,1}$

  $\to x=1,32\times 10^{-3}$

  Vậy $[H^+]=1,32\times 10^{-3}\; M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )