Tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử nguyên tố X là 34 a, viết ký hiệu nguyên tử nguyên tố X b, viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố X từ đó cho biết X là

Question

Tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử nguyên tố X là 34
a, viết ký hiệu nguyên tử nguyên tố X
b, viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố X từ đó cho biết X là p,d,s,f
c,xác định số e hóa trị của X và là Kim loại,phi Kim hay khí hiếm

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-08-29T18:27:43+00:00 2 Answers 1062 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:29:15+00:00

  Tổng hạt trong nguyên tử nguyên tố $X$ là $34$

  $2Z+N=34$

  Ta có :

  $1,5\geq\dfrac{N}{Z}\geq1$ 

  $\Rightarrow$\(\left\{ \begin{array}{l}1,5Z\geq N\\Z\leq N\end{array} \right.\)

  $→$\(\left\{ \begin{array}{l}1,5Z\geq34-2Z\\Z\leq34-2Z\end{array} \right.\) 

  $\Leftrightarrow$\(\left\{ \begin{array}{l}Z=10(loại)\\Z=11(nhận)\end{array} \right.\) 

  $N=34-2Z=34-2.11=12$

  $A=Z+N=11+12=23$

  $^{23}_{11}X$

  Cấu hình

  $Z=11$

  $1s^22s^22p^63s^1$

  Có $1e$ lớp ngoài cùng $→X$ là Kim loại

  $X$ thuộc nguyên tố $s$

  Số thứ tự nhóm $=$ số $e$ hóa trị$

  $X$ thuộc chu kì $3$ nhóm $IA$

  $→$ Số $e$ hóa trị của $X$ là $1$

  0
  2021-08-29T18:29:24+00:00

  Gọi số proton, số electron, số notron của nguyên tố X là Z, E, N

  Ta có 2Z+N=34

  ->N=34-2Z

  Đồng vị bền có tỉ lệ: 1 nhỏ hơn hoặc bằng N/Z nhỏ hơn hoặc bằng 1.5

  +>1 nhỏ hơn hoặc bằng N/Z=>Z<=N =>Z<=34-2Z =>3Z<34 =>Z<11.3

  +>N/Z nhỏ hơn hoặc bằng 1.5 =>N<1.5Z =>34-2Z<Z => 34<3Z=> 9.7<Z

  =>9.7<Z<11.3

  Vì Z luôn nguyên nên Z=10 hoặc Z=11

  +>Z=10=> số proton=số electron=10; N=34-2*10=14

  Số khối: 24( loại)

  +> Z=11=>số proton=số electron=11,N=34-2*11=12

  Số khối: 23(nhận)

  Vậy X là natri

  Cấu hình electron 1s2,2s2,2p6,3s1

  Nguyên tố thuộc khối nguyên tố s

  +> X là kim loại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )