Trên mặt phẳng tọa độ `Oxy` cho Parabol `(P): y=-x^2` và đường thẳng `(d): y=x-2` cắt nhau tại hai điểm `A,B`. Tìm tọa độ các điểm `A,B` và tính diện

Question

Trên mặt phẳng tọa độ `Oxy` cho Parabol `(P): y=-x^2` và đường thẳng `(d): y=x-2` cắt nhau tại hai điểm `A,B`. Tìm tọa độ các điểm `A,B` và tính diện tích \(\Delta AOB\) `(` trong đó `O` là gốc tọa độ, hoành độ của điểm `A` lớn hơn hoành độ của điểm `B)`

in progress 0
Mary 56 phút 2021-10-06T08:36:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T08:37:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi tọa độ điểm A là `(x_1,y_1) ` và điểm B là `(x_2,y_2)`

  ta có (P): y = – x ^2 , (d) : y = x – 2 

  `=> x^2 + x – 2 = 0 ` 

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-2\end{array} \right.$

  $⇒ x_1 = 1, x_2 = -2 $ 

  `=> y_1 = -1, y_2 = -4 ` 

  ta có : A(1;-1) , B(-2,-4)    

  nên pt đg thẳng AB là 

  `(x-x_A)/(x_A-x_B) = (y- y_A)/(y_A-y_B) ` 

  `=> (x-1)/3 = (y+1)/3` 

  `=> y = x-2 `

  `=>` khoảng cách từ O đến AB là `\sqrt{2}` 

  độ dài đoạn AB là `\sqrt{(x_A-x_B)^2 + (y_A-y_B)^2} = 3\sqrt{2}`

  `=> S_{ΔABC} = 3\sqrt{2} * \sqrt{2} = 6 (đvdt) ` 

  0
  2021-10-06T08:37:52+00:00

  Phương trình hoành độ giao:

  $-x^2=x-2$

  $\Leftrightarrow x^2+x-2=0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}
  x=-2 \\

  x=1
  \end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}
  y=-(-2)^2=-4 \\
  y=-1^2=-1
  \end{array}\right.$

  Mà $x_A>x_B$

  Vậy $A(1;-1)$, $B(-2;-4)$

  Gọi $\Delta: y=ax$ là đường thẳng đi qua $O$ và vuông góc $AB$

  $AB: y=x-2\to a=-1$

  $\to y=-x$

  $\Rightarrow x+y=0$                       $(1)$

  Mà $y=x-2\Leftrightarrow x-y=2$  $(2)$

  $(1)(2)\Rightarrow x=1; y=-1$

  Gọi $M=\Delta\cap AB\Rightarrow M\Big(1;-1\Big)$

  $\Rightarrow OM=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt2$

  $AB=\sqrt{(-2-1)^2+(-4+1)^2}=3\sqrt2$

  $\to S_{OAB}=\dfrac{1}{2}OM.AB=3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )