quy đồng bỏ mẫu giải phương trình tìm x,y – $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 7,2 – $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 9 *CHÚ Ý: quy đồng bỏ mẫu suy ra hệ phương trình rồi g

By Lyla

quy đồng bỏ mẫu giải phương trình tìm x,y
– $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 7,2
– $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 9
*CHÚ Ý: quy đồng bỏ mẫu suy ra hệ phương trình rồi giải hệ phương trình

0 bình luận về “quy đồng bỏ mẫu giải phương trình tìm x,y – $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 7,2 – $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 9 *CHÚ Ý: quy đồng bỏ mẫu suy ra hệ phương trình rồi g”

Viết một bình luận